CHILK

La Dolce Vita

Bao giờ cho đến tháng Tám???

Leave a comment

Khóa hè bắt đầu rồi, thế là bị buộc chân lại ba tháng đằng đẵng … vật lộn với nắng, và mưa.

Thèm đi lắm … đi đâu cũng được, kể cả về quê của mẹ … @@

Bao giờ cho đến tháng Tám??? …..

Author: chilk2411

La dolce vita ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s